STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Rejestracja zmian statutu Lubawa S.A., Piątek, 6 września 2019 (15:15)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w dniu 6 września 2019 r., powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Emitenta.

Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany treści Statutu Lubawa Spółka Akcyjna i obejmuje zmianę dotychczasowej treści § 13 Statutu:

"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem?,

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie.

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.?

Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą Rady Nadzorczej Lubawa SA z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Lubawa SA, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06Marcin KubicaPrezes Zarządu

Plik do pobrania