STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NCT: Raport półroczny NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Piątek, 6 września 2019 (18:21)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży101 72888 84223 72420 956
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 0803 0701 651724
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 9371 6351 618386
Zysk (strata) netto5 6527981 318188
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej5 0822 1561 185509
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej7 8727 3741 8361 739
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(8 976)(1 026)(2 093)(242)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej1 832(6 407)427(1 511)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów728(59)170(14)
Aktywa razem (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)104 73494 78824 63222 044
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 57010 7922 2512 510
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)60 70444 45014 27710 337
Kapitały przypadające właścicielom jednostki dominującej (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 46038 5668 1048 969
Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)640640151149
Liczba akcji (w szt.)3 200 0003 200 0003 200 0003 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,590,670,370,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)10,7712,052,532,80
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży79 36367 63418 50815 953
Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 3674 6941 2521 107
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 0874 3861 4201 035
Zysk (strata) netto4 9363 5491 151837
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej5 9817 4731 3951 763
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej(13 718)(3 464)(3 199)(817)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej8 611(4 650)2 008(1 097)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów875(641)204(151)
Aktywa razem (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)97 41876 21322 91117 724
Zobowiązania długoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)317-75-
Zobowiązania krótkoterminowe (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)34 69318 6838 1594 345
Kapitały własne (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)60 41255 47714 20812 902
Kapitał podstawowy (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)640640151149
Liczba akcji (w szt.)3 200 0003 200 0003 200 0003 200 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,541,110,360,26
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (dane na koniec 1 półrocza 2019 i koniec poprzedniego roku obrotowego)18,8817,344,404,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania