STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO: Zawiadomienie BlackRock, Inc. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, Piątek, 6 września 2019 (19:39)

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank?) niniejszym informuje, że w dniu 5 września 2019 r. otrzymał zawiadomienie od BlackRock, Inc. w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Banku, z uwzględnieniem pożyczek papierów wartościowych oraz kontraktów na różnice kursowe (CFD) ("Zawiadomienie?).

W Zawiadomieniu zostały zawarte następujące informacje:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

4 września 2019 r. ? nabycie akcji.

2. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Banku oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału, podmioty zależne BlackRock, Inc. posiadają 11.506.440 akcji i głosów w Banku, reprezentujących 4,38% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

3. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Banku lub instrumenty finansowe wskazane w punkcie 4 i 5 poniżej:

BlackRock Japan Co., Ltd.; BlackRock Investment Management, LLC; BlackRock Investment Management (UK) Limited; BlackRock Investment Management (Australia) Limited; BlackRock International Limited; BlackRock Institutional Trust Company, National Association; BlackRock Fund Advisors; BlackRock Financial Management, Inc.; BlackRock Asset Management North Asia Limited; BlackRock Asset Management Deutschland AG; BlackRock Asset Management Canada Limited; BlackRock Advisors, LLC; BlackRock Advisors (UK) Limited; BlackRock (Singapore) Limited; BlackRock (Netherlands) B.V.

Informacje na temat sposobu kontroli Black Rock, Inc. nad wyżej wskazanymi podmiotami zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

4. Liczba głosów z akcji, obliczona zgodnie z art. 69b ust. 2 polskiej Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej?), do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

1.199.501 głosów z akcji, reprezentujących 0,46% kapitału zakładowego Banku oraz całkowitej liczby głosów w Banku, związanych z pożyczkami papierów wartościowych. Zgodnie z Zawiadomieniem brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

5. Liczba głosów z akcji, obliczona zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

653.685 głosów z akcji, reprezentujących 0,25% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku związanych z kontraktami na różnice kursowe (CFD) z rozliczeniem pieniężnym. Zgodnie z Zawiadomieniem brak jest daty wygaśnięcia wyżej wymienionych instrumentów, okresu wykonywania oraz konwersji.

6. Łączna suma liczby głosów wskazana na podstawie pkt (2), (4), i (5) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

13.359.626 głosów z akcji, reprezentujących 5,09% kapitału zakładowego Banku i ogólnej liczby głosów w Banku.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach Wprowadzania Instrumentów Finansowych do Zorganizowanego Systemu Obrotu oraz o Spółkach Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018. poz. 512)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-06 Michał LehmannWiceprezes Zarządu Banku
2019-09-06 Piotr Wetmański Członek Zarządu Banku

Plik do pobrania