STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRC: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku , Poniedziałek, 9 września 2019 (14:00)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej "Emitent?) informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku, zwierającego jednostkowe informacje finansowe, określonego przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku.

Dotychczasowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku został określony na dzień 25.09.2019 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 roku Emitent określił na dzień 24.09.2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 t.j. z dnia 2016.10.07, z późń.zm.) w zw. z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-09Adam KrynickiPrezes Zarządu