STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMP: Raport półroczny IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Wtorek, 10 września 2019 (17:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWE (JEDNOSTKOWE)
Przychody z inwestycji1792544260
Wyniki z inwestycji netto(527)(7 555)(123) (1 782)
Zyski (straty) z inwestycji-2-0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(527) (7 553)(123)(1 782)
Zysk (strata) brutto(527)(7 553)(123) (1 782)
Zysk (strata) netto(527)(7 553)(123)(1 782)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(520)(223)(121)(53)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(45)550(10)130
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 122135
Przepływy pieniężne netto, razem(553)348(129)82
wg stanu na:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem14 36214 9293 3783 472
Zobowiązania i Rezerwy, razem2 0442 084481485
Zobowiązania długoterminowe----
Zobowiązania krótkoterminowe1 786 1 821420423
Kapitał własny (aktywa netto)12 31812 8452 8972 987
Kapitał zakładowy5 6405 6401 3261 312
Średnia ważona liczba akcji7 831 4879 400 0007 831 4879 400 000
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR)1,571,370,370,32
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)(0,07)(0,86)(0,02)(0,20)
WYBRANE DANE FINANSOWE (GRUPA)
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów31282767
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności- 57- 6 999-13- 1 651
Zysk (strata) netto z podstawowej działalności- 536- 7 542-125- 1 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej- 536- 7 588- 125- 1 790
Zysk (strata) brutto- 528- 7 572-123- 1786
Zysk (strata) netto- 528- 7572-123 - 1 786
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)- 520-228-121-54
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)-45550-10130
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)122135
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)-553343-12981
wg stanu na:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa, razem14 36414 9313 3783 472
Zobowiązania1 7901 824421424
Rezerwy2582636161
Kapitał własny12 31612 844 2 8972 987
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej12 316 12 8442 8972 987
Kapitał zakładowy5 6405 6401 3261 312
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli0000
Liczba akcji (w szt.)7 831 4879 400 0007 831 4879 400 000
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)1,571,370,370,32
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania