STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DVL: Raport półroczny DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Wtorek, 10 września 2019 (20:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A.
Aktywa trwałe 1 633 599 2 046 472 384 195 475 924
Aktywa obrotowe 1 409 642 1 528 196 331 524 355 394
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 462 501 - 108 773 -
Aktywa razem 3 505 742 3 574 668 824 492 831 318
Kapitał własny 1 496 143 1 497 799 351 868 348 325
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 496 143 1 497 799 351 868 348 325
Udziały niekontrolujące - - - -
Zobowiązania długoterminowe 1 268 514 1 207 757 298 333 280 874
Zobowiązania krótkoterminowe 739 947 869 112 174 023 202 119
Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 1 138 - 268 -
Wartość księgowa kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR) 3,34 3,35 0,79 0,78
Przychody ze sprzedaży 631 733 487 707 147 326 115 039
Zysk brutto ze sprzedaży 238 375 192 187 55 591 45 332
Zysk netto 125 427 147 092 29 251 34 696
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 125 427 147 092 29 251 34 696
Zysk netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym - - - -
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR) - podstawowy 0,28 0,33 0,07 0,08
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego Develia S.A.
Aktywa razem 1 655 738 1 503 327 389 402 349 611
Kapitał własny 874 557 893 683 205 681 207 833
Zysk netto 101 715 74 905 23 721 17 668
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania