STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRK: Raport półroczny TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Wtorek, 10 września 2019 (21:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży655 422578 851152 850136 538
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-38 268-18 167-8 924-4 285
Zysk (strata) brutto-45 003-22 936-10 495-5 410
Zysk (strata) netto za okres-35 821-20 603-8 354-4 860
Zysk (strata) netto przypisany Akcjonariuszom jednostki dominującej-35 747-20 689-8 337-4 880
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (w zł / EUR)-0,70-0,40-0,16-0,09
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)51 399 54851 399 54851 399 54851 399 548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -150 574-183 814-35 115-43 358
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 850-21 876-431-5 160
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 72 572109 64016 92425 862
Przepływy pieniężne netto, razem -79 852-96 050-18 622-22 656
Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
Aktywa razem1 662 2741 542 936390 940358 822
Zobowiązania ogółem1 048 269888 556246 536206 641
Zobowiązania długoterminowe100 71293 11223 68621 654
Zobowiązania krótkoterminowe947 557795 444222 850184 987
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)605 132645 539142 317150 125
Kapitał własny razem614 005654 380144 404152 181
Kapitał podstawowy41 12041 1209 6719 563
DANE JEDNOSTKOWEpółrocze 2019półrocze 2018półrocze 2019półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży423 451412 28098 75397 247
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-20 843-11 580-4 861-2 731
Zysk (strata) brutto-23 331-1 328-5 441-313
Zysk (strata) netto za okres-18 9061 356-4 409320
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)51 399 54851 399 54851 399 54851 399 548
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -53 520-82 218-12 481-19 393
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 276-4 532298-1 069
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 43167 3054 29815 876
Przepływy pieniężne netto, razem -33 813-19 445-7 885-4 586
Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018 Stan na 30.06.2019 Stan na 31.12.2018
Aktywa razem1 308 4681 256 817307 730292 283
Zobowiązania ogółem787 659717 112185 244166 770
Zobowiązania długoterminowe89 55967 07921 06315 600
Zobowiązania krótkoterminowe698 100650 033164 182151 170
Kapitał własny520 809539 705122 486125 513
Kapitał podstawowy41 12041 1209 6719 563
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania