STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FTN: Oszacowanie skutków finansowych dla Spółki wprowadzenia Ustawy prądowej w życie, Środa, 11 września 2019 (18:57)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej Spółka), przekazuje do wiadomości publicznej, iż dokonał oszacowania efektów finansowych wprowadzenia w życie postanowień Ustawy z dnia 28 grudnia 2018 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z późniejszymi nowelizacjami (dalej Ustawa prądowa). Od momentu wejścia w życie Ustawy prądowej oraz rozporządzenia wykonawczego Spółka wykonała szereg czynności zmierzających do wprowadzenia postanowień Ustawy prądowej w życie. Czynności te pozwoliły na wyłonienie z grona wszystkich aktualnych klientów Spółki tych, którym Ustawa prądowa daje możliwość skorzystania z uprawnienia do zmiany ceny energii elektrycznej obowiązującej obecnie w zawartych kontraktach na cenę obowiązującą w dniu 30 czerwca 2018 roku. Szacunkowa wartość utraconych przychodów Spółki wynosi 10 578,3 tys PLN i jest rozumiana jako różnica pomiędzy szacunkowymi przychodami wynikającymi z podpisanych umów z klientami końcowymi a szacunkowymi przychodami Spółki po zastosowaniu cen wynikających z Ustawy prądowej.

Ustawa prądowa i rozporządzenie wykonawcze przewidują rekompensaty finansowe dla przedsiębiorstw obrotu z tytułu utraconych przychodów. Bazując na danych niezbędnych do wyliczenia oczekiwanej wartości rekompensaty finansowej podanych w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 oraz Informacji Prezesa URE nr 64/2019 z dnia 6 września 2019 Spółka dokonała kalkulacji oczekiwanej wartości rekompensaty finansowej za rok 2019 ? przyjmując dane dotyczące I półrocza 2019 dla całego roku 2019. W wyniku tej kalkulacji otrzymano szacunkową wartość rekompensaty finansowej na poziomie 5 933,6 tys PLN.

W wyniku tego szacunkowa różnica pomiędzy wydatkami spowodowanymi korektą cen energii elektrycznej a wpływami z tytułu rekompensaty finansowej wynosi 4 644,7 tys PLN.

Ustaw prądowa daje możliwość ubiegania się o określenie indywidulanych kosztów jednostkowych tj: (i) kosztów własnych prowadzenia działalności, (ii) kosztów bilansowania charakterystyki zapotrzebowania na energię, (iii) kosztów uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia lub zapłaty opłaty zastępczej. Uprawnienie to dotyczy jednak jedynie okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku. Stosowny wniosek w tym zakresie należy złożyć do Prezesa URE w terminie od 1 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020r. Zarząd Emitenta rozważy ubieganie się o określenie indywidulanych kosztów jednostkowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-11Roman PluszczewPrezes Zarządu
2019-09-11Sebastian WoźniakCzłonek Zarządu