STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PHN: Raport półroczny POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Środa, 11 września (20:12)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Wybrane skonsolidowane dane finansoweOkres zakończony 30 czerwca 2019Okres zakończony 30 czerwca 2018Okres zakończony 30 czerwca 2019Okres zakończony 30 czerwca 2018
Przychody operacyjne 86,1 82,2 20,1 19,2
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40,7 42,6 9,5 9,9
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 33,4 38,9 7,8 9,1
Zysk (strata) netto 27,5 32,7 6,4 7,6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 73,4 31,9 17,1 7,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34,2) (29,2) (8,0) (6,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 105,0 0,4 24,5 0,1
Przepływy pieniężne netto razem 144,2 3,1 33,6 0,7
Stan na 30 czerwca 2019Stan na 31 grudnia 2018Stan na 30 czerwca 2019Stan na 31 grudnia 2018
Aktywa 3 283,5 2 783,5 772,2 654,6
Zobowiązania długoterminowe 756,7 420,0 178,0 98,8
Zobowiązania krótkoterminowe 470,4 315,5 110,6 74,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 029,2 2 021,0 477,2 475,3
XIII. Kapitał zakładowy 46,8 46,8 11,0 11,0
Liczba akcji (szt.)46 828 87646 828 87646 828 87646 828 876
Zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR) 0,58 1,02 0,14 0,24
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN / EUR)43,3343,1610,1910,15
Wybrane jednostkowe dane finansoweOkres zakończony 30 czerwca 2019Okres zakończony 30 czerwca 2018Okres zakończony 30 czerwca 2019Okres zakończony 30 czerwca 2018
Przychody operacyjne 19,1 19,0 4,5 4,4
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19,0 19,2 4,4 4,5
Zysk (strata) brutto 22,6 24,1 5,3 5,6
Zysk (strata) netto 21,6 22,9 5,0 5,3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44,3 (0,7) 10,3 (0,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (39,4) (16,4) (9,2) (3,8)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 130,2 15,3 30,4 3,6
Przepływy pieniężne netto razem 135,1 (1,8) 31,5 (0,4)
Stan na 30 czerwca 2019Stan na 31 grudnia 2018Stan na 30 czerwca 2019Stan na 31 grudnia 2018
Aktywa 2 178,6 1 976,3 512,4 464,8
Zobowiązania długoterminowe 162,0 1,4 38,1 0,3
Zobowiązania krótkoterminowe 76,2 36,9 17,9 8,7
Kapitał własny 1 940,4 1 938,0 456,4 455,8
Kapitał zakładowy 46,8 46,8 11,0 11,0
Liczba akcji (szt.)46 828 87646 828 87646 828 87646 828 876
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN / EUR) 0,46 0,68 0,11 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN / EUR)41,4441,399,759,73
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania