STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI: Raport półroczny 2019 IFIRMA SPÓŁKA AKCYJNA , Piątek, 13 września 2019 (00:30)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 3708 4402 4181 991
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 298681303161
Zysk (strata) brutto1 346747314176
Zysk (strata) netto1 063590248139
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 4311 249334295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 590-442604-104
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-448-640-104-151
Przepływy pieniężne netto, razem3 57216883340
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)11 77610 9572 7702 548
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 1352 931737682
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)000
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 1962 122516494
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 6428 0272 0321 867
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)640640151149
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 400 0006 400 0006 400 0006 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,280,210,070,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,280,210,070,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,351,250,320,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,351,250,320,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,110,100,030,02
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania