STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, Piątek, 13 września 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Helio S.A. z siedzibą w Wyględach ("Spółka?), informuje, że 13 września 2019 roku do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień zawiadomienie od Leszka Wąsowicza sporządzone zgodnie z art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej Spółka przekazuje treść otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia:

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa o Ofercie?) Leszek Wąsowicz zawiadamia, że w dniu 13 września 2019 roku w wyniku rozliczenia nabycia przez Spółkę, w wyniku ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 roku przez Strony Porozumienia wezwania na sprzedaż akcji Spółki, 166.428 akcji Spółki, zmienił się o ponad 1% udział stron porozumienia z dnia 3 lipca 2019 roku tj. Leszka Wąsowicza oraz Spółki ("Stron Porozumienia?) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed rozliczeniem transakcji, o której mowa powyżej, Strony Porozumienia posiadały łącznie 3.857.000 (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 77,14% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

a. Spółka nie posiadała akcji własnych;

b. Leszek Wąsowicz posiadał 3.857.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.857.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 77,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu transakcji, Strony Porozumienia posiadają łącznie 4.023.428 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 80,47% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 4.023.428 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 80,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

a. Spółka posiada bezpośrednio 166.428 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 3,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 166.428 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu, 3,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

b. Leszek Wąsowicz posiada bezpośrednio 3.857.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 77,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.857.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 77,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiotem zależnym od Leszka Wąsowicza posiadającym akcje Spółki jest Helio S.A. z siedzibą w Wyględach.

Ponadto Leszek Wąsowicz informuje, że:

- Strony Porozumienia nie identyfikują osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;

- nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Spółki.

Nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 ? 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa 4.023.428, co stanowi, po zaokrągleniu, 80,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-13 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu