STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO: Raport półroczny FERRO SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Piątek, 13 września 2019 (17:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów215 258,7194 563,050 200,345 892,9
Zysk z działalności operacyjnej30 164,828 329,97 034,76 682,4
Zysk brutto27 817,825 379,06 487,45 986,3
Zysk netto22 525,120 477,75 253,14 830,2
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)21 242 65521 242 65521 242 65521 242 655
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,060,960,250,23
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,060,960,250,23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 953,6 (22 645,8) 4 186,9 (5 341,6)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (962,4) (3 507,8) (224,4) (827,4)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 468,5) 783,9 (2 441,4) 184,9
Przepływy pieniężne netto, razem 6 522,7 (25 369,7) 1 521,2 (5 984,1)
Pozycje bilansowestan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa, razem421 803,5390 875,099 201,290 901,2
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania189 086,7157 674,044 470,136 668,4
Zobowiązania długoterminowe29 594,039 033,36 960,09 077,5
Zobowiązania krótkoterminowe159 492,7118 640,737 510,027 590,9
Kapitał własny232 716,8233 201,054 731,154 232,8
Kapitał zakładowy21 242,721 242,74 995,94 940,2
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania