STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS: Raport półroczny Boryszew Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr , Wtorek, 17 września 2019 (19:51)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej3 211 0533 249 229748 846766 418
Zysk na działalności operacyjnej136 345156 85431 79736 998
Zysk netto z działalności kontynuowanej74 570107 61917 39025 385
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej72 659107 83616 94525 436
Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej52 87474 74012 33117 629
Średnioważona ilość akcji202 897 891213 490 286202 897 891213 490 286
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR)0,260,350,060,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej300 03189 22869 97021 047
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(258 777)(156 173)-60 349-36 838
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej47 76119 65911 1384 637
według stanu na: 30-06-201931-12-201830-06-201931-12-2018
Aktywa razem5 114 7424 236 7571 202 903985 292
Zobowiązania i rezerwy razem3 260 1262 441 850766 728567 872
Aktywa związane z działalnościa kontynuowaną5 108 7564 226 0931 201 495982 812
Zobowiązania związane z działalnościa kontynuowaną3 242 7552 421 563762 642563 154
Kapitał własny1 854 6161 794 907436 175417 420
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania