STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BST: Raport półroczny BEST SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Środa, 18 września 2019 (00:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności operacyjnej136.221110.85831.76826.149
Zysk przed opodatkowaniem53.86736.63612.5628.642
Zysk netto50.41833.74911.7587.961
Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST40.49033.5309.4437.909
Całkowite dochody55.81831.87713.0177.519
Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST45.89131.65210.7027.466
Spłaty wierzytelności nabytych141.347107.91932.96325.456
Pełna EBITDA gotówkowa*107.424100.99325.05223.822
Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa23.01523.01523.01523.015
Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.16723.17723.16723.177
Zysk na jedną akcję (w zł / EUR)1,761,460,410,34
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR)1,751,450,410,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej71.061(6.183)16.572(1.458)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2.596)(2.478)(605)(585)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(86.061)(39.729)(20.070)(9.371)
Przepływy pieniężne netto razem(17.596)(48.390)(4.103)(11.414)
Stan na dzień:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa1.278.8591.283.348300.766298.453
Zobowiązania 706.644745.983166.191173.484
Kapitał własny572.215537.365134.575124.969
Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST488.656450.558114.924104.781
Kapitał akcyjny23.12723.1275.4395.378
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody z działalności operacyjnej46.98135.17610.9568.297
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem1.006(20.348)235(4.800)
Zysk /( strata) netto(1.210)(16.996)(282)(4.009)
Całkowite dochody(1.210)(16.996)(282)(4.009)
Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa23.01523.01523.01523.015
Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.16723.17723.16723.177
Zysk/(strata) na jedną akcję (w zł / EUR)(0,05)(0,74)(0,01)(0,17)
Rozwodniony Zysk/( strata) na jedną akcję (w zł / EUR)(0,05)(0,73)(0,01)(0,17)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40.456103.4789.43524.408
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej20(72.554)5(17.114)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(68.627)(65.923)(16.004)(15.550)
Przepływy pieniężne netto razem(28.151)(34.999)(6.564)(8.256)
Stan na dzień:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa811.976856.561190.963199.200
Zobowiązania 580.600624.520136.548145.237
Kapitał własny231.376232.04154.41653.963
Kapitał akcyjny23.12723.1275.4395.378
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania