STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WLT: Raport półroczny WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Środa, 18 września 2019 (06:57)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 326 182983 415309 277231 965
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 63251 83413 90712 226
Zysk (strata) przed opodatkowaniem56 49845 96813 17610 843
Zysk (strata) netto40 36839 1649 4149 238
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego40 12838 3359 3589 042
Zysk na akcję (PLN; EUR)0,660,630,160,15
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)0,660,630,160,15
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,28804,2395
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej59 70240 48513 9239 549
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-49 566-31 987-11 559-7 545
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 9 6233 7392 244882
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów19 75912 2374 6082 886
Średni kurs PLN/EUR w okresie xx4,28804,2395
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
Bilans30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa1 535 0601 414 158361 021328 874
Zobowiązania długoterminowe386 927328 79090 99976 463
Zobowiązania krótkoterminowe766 081723 043180 170168 150
Kapitał własny382 052362 32589 85284 262
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej356 818336 73583 91878 310
Kurs PLN/EUR na koniec okresuxx4,25204,3000
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży592 024538 241138 065126 959
Zysk (strata) z działalności operacyjnej36 77332 4338 5767 650
Zysk (strata) przed opodatkowaniem32 87164 6387 66615 247
Zysk (strata) netto25 75763 6576 00715 015
Liczba akcji w szt.60 375 00060 375 00060 375 00060 375 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR)0,431,050,100,25
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR)0,431,050,100,25
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,28804,2395
Rachunek przepływów pienieżnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-64235 397-1508 349
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-36 68311 032-8 5552 602
Środki pieniężne netto z działalności finansowej33 769-18 5327 875-4 371
Przepływy pieniężne netto razem-3 55627 897-8296 580
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,28804,2395
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
Bilans30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa1 077 7321 006 810253 465234 142
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania742 371679 133174 593157 938
Zobowiązania długoterminowe252 162223 73059 30452 030
Zobowiązania krótkoterminowe466 483434 196109 709100 976
Kapitał własny335 361327 67778 87176 204
Kapitał zakładowy12 07512 0752 8402 808
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,555,431,311,26
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)5,555,431,311,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w złx0,25x0,06
Średni kurs PLN/EUR w okresiexx4,25204,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania