STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRM: Rejestracja zmian statutu, Środa, 18 września 2019 (12:42)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PZ Cormay S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 września 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 12 września 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki dokonanych Uchwałą Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2019 roku. O uchwaleniu zmian statutu Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

Zarejestrowane zostały następujące zmiany statutu Spółki:

A. § 13 ust. 1 statutu otrzymał następujące brzmienie:

"1. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.?.

Dotychczasowa (poprzednia) treść § 13 ust. 1 statutu:

"1. Do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z tym, że od dnia 1 stycznia 2015 r. do reprezentacji Spółki i składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.?.

B. W § 20 statutu dodana została lit. "w? o następującej treści:

"w) wyrażanie uprzedniej zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej (tj. o wartości równej lub wyższej niż 5% wysokości kapitałów własnych Spółki w dniu wyrażania zgody) umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym.?.

C. Z § 8 statutu wykreślone zostały ustępy od 3 do 7 o następującej treści:

"3. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).

4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję, może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji.

6. Podwyższenia kapitału, o którym mowa w ustępie 2, mogą również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ustępie 2.

7. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe akcje Spółki.?.

Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-18Janusz Płocica Prezes Zarządu
2019-09-18Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania