STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGO: Podjęcie przez Spółkę decyzji o zamiarze wykonania opcji kupna 60% udziałów spółki Eurozet sp. z o.o. , Środa, 18 września 2019 (14:09)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?,?Agora?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku, informuje, że w dniu 18 września 2019 roku podjął uchwałę o powzięciu przez Spółkę zamiaru wykonania opcji kupna wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki Eurozet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Eurozet?) posiadanych przez SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) ("SFS Ventures?), zgodnie z postanowieniami umowy wspólników z dnia 20 lutego 2019 roku zawartej przez Spółkę z SFS Ventures ("Opcja Call?) i regulującej szczegółowe zasady inwestycji w Eurozet przez SFS Ventures, jako wspólnika większościowego, i Spółkę, jako wspólnika mniejszościowego, oraz współpracy tych podmiotów jako wspólników Eurozet ("Umowa Wspólników?).

W związku z powyższym, w dniu 18 września 2019 roku Spółka podjęła decyzję w sprawie przygotowania i złożenia przez Agorę S.A. do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenia dotyczącego zamiaru koncentracji przedsiębiorstw ("Zgłoszenie Antymonopolowe?), mającej polegać na nabyciu przez Spółkę wszystkich udziałów posiadanych przez SFS Ventures w kapitale zakładowym Eurozet, wskutek czego Agora miałaby przejąć kontrolę nad Eurozet, w drodze wykonania Opcji Call. Spółka zamierza złożyć Zgłoszenie Antymonopolowe niezwłocznie po jego przygotowaniu.

Podjęcie decyzji o zamiarze wykonania opcji nie jest równoznaczne z wykonaniem, ani nie powoduje po stronie Spółki obowiązku wykonania, Opcji Call, zgodnie z postanowieniami Umowy Wspólników. Ostateczna decyzja Spółki o ewentualnym skierowaniu do SFS Ventures oświadczenia o woli skorzystania z Opcji Call ("Żądanie Wykonania Opcji?) jest uwarunkowana, w szczególności, uzyskaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie przez Spółkę wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Eurozet posiadanych przez SFS Ventures.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Wspólników, Żądanie Wykonania Opcji może zostać złożone przez Spółkę nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia i wykonania przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów w Eurozet zawartej w dniu 20 lutego 2019 roku pomiędzy Spółką, SFS Ventures a Czech Radio Center a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska).

Szczegóły dotyczące zasad wykonania przez Spółkę Opcji Call zgodnie z Umową Wspólników zostały przedstawione w raporcie bieżącym Spółki nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ? informacja poufna.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-18Anna Kryńska GodlewskaCzłonek zarządu