STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK: WIKANA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019, Środa, 18 września 2019 (20:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczą skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WIKANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług46 57514 86510 8373 558
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 7291 9061 798456
Zysk (strata) brutto6 2882831 46368
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującj6 1812631 43863
Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-8803 515-205841
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 967107-92326
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 620-2 303-377-551
Przepływy pieniężne netto, razem-6 4671 319-1 505316
Dane Bilansowena dzień na dzieńna dzień na dzień
31.03.2019 r. 31.12.2018 r.31.03.2019 r. 31.12.2018 r.
Aktywa razem2088732306864856053648
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1605721885653733043852
Zobowiązania długoterminowe44985484821045811275
Zobowiązania krótkoterminowe1155871400832687232577
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej4830242121112309796
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych0000
Kapitał zakładowy 40030400309 3069309
Liczba akcji (w szt.)20014797200147972001479720014797
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej0,31-0,220,07-0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,412,10,560,49
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0000
Dane dotyczą skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego WIKANA S.A.od 2019-01-01od 2018-01-01od 2019-01-01od 2018-01-01
do 2019-03-31do 2018-03-31do 2019-03-31do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług1532663357159
Zysk (strata) z działalności operacyjnej106618824845
Zysk (strata) brutto824-54192-13
Zysk (strata) netto 824-54192-13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3748-1444872-345
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18511648-431394
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-162710-3782
Przepływy pieniężne netto, razem2702146351
Dane Bilansowena dzień na dzieńna dzień na dzień
31.03.2019 r. 31.12.2018 r.31.03.2019 r. 31.12.2018 r.
Aktywa razem49973522401161812149
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania170122010339554675
Zobowiązania długoterminowe347451928081207
Zobowiązania krótkoterminowe135381491131473468
Kapitał własny 329613213776637474
Kapitał zakładowy 40030400309 3069309
Liczba akcji (w szt.)20014797200147972001479720014797
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,0400,010
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,651,610,380,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania