STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBW: Raport półroczny LUBAWA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 19 września 2019 (00:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów141 813130 72233 07230 834
Wynik z działalności operacyjnej15 1249 6563 5272 278
Wynik przed opodatkowaniem19 1926 8844 4761 624
Wynik netto15 6145 0283 6411 186
Inne całkowite dochody2 082-94486-22
Łączne całkowite dochody17 6964 9344 1271 164
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 373-6 266-3 119-1 478
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 329-10 913543-2 574
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej5 93718 3131 3854 320
Przepływy pieniężne netto razem-5 1071 134-1 191267
Średnioważona liczba akcji (w szt.)109 270 000109 270 000109 270 000109 270 000
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,140,050,030,01
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,100,030,020,01
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa trwałe240 229242 24256 49856 335
Aktywa obrotowe171 426154 63340 31735 961
Aktywa razem411 655396 87596 81492 297
Zobowiązania długoterminowe54 53950 12812 82711 658
Zobowiązania krótkoterminowe121 656128 98428 61129 996
Kapitał własny235 460217 76355 37650 643
JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów24 77010 7595 7772 538
Wynik z działalności operacyjnej1 092-4 447255-1 049
Wynik przed opodatkowaniem6 109-4 3811 425-1 033
Wynik netto4 895-3 8491 142-908
Inne całkowite dochody81-1019-2
Łączne całkowite dochody4 976-3 8591 160-910
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-15 268-9 399-3 561-2 217
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 363-5 3681 251-1 266
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 92515 1681 1483 578
Przepływy pieniężne netto razem-4 980401-1 16195
Średnioważona liczba akcji (w szt.)109 270 000109 270 000109 270 000109 270 000
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,04-0,040,01-0,01
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,03-0,030,01-0,01
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa trwałe179 141179 99142 13141 858
Aktywa obrotowe32 59833 2347 6677 729
Aktywa razem211 739213 22549 79849 587
Zobowiązania długoterminowe15 40615 7213 6233 656
Zobowiązania krótkoterminowe20 78726 9344 8896 264
Kapitał własny175 546170 57041 28639 667
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania