STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MFO: Raport półroczny MFO SPÓŁKA AKCYJNA Raport półroczny P , Czwartek, 19 września 2019 (08:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:01.01.2019-30.06.201901.01.2018-30.06.201801.01.2019-30.06.201901.01.2018-30.06.2018
Przychody z działalności operacyjnej226 539212 19552 83150 052
Zysk (strata) na działalności operacyjnej17 23921 7744 0205 136
Zysk (strata) brutto15 99222 8803 7295 397
Zysk (strata) netto 12 80518 9012 9864 458
Całkowite dochody ogółem12 80518 9012 9864 458
Średnioważona liczba akcji (szt.)6 607 4906 607 4906 607 4906 607 490
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)3,304,220,771,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej21 3688 7354 9832 060
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 951-17 863-2 088-4 213
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 214-3 324516-784
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ :Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018Stan na 30.06.2019Stan na 31.12.2018
Aktywa293 332258 31468 98760 073
Kapitał własny147 821140 56734 76532 690
Zobowiązania długoterminowe37 79737 5338 8898 729
Zobowiązania krótkoterminowe107 71480 21525 33318 655
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania