STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PGO: Aneks do umowy kredytowej, Czwartek, 19 września 2019 (12:03)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PGO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.09.2019 r., Emitent podpisał z PeKaO S.A. (Bank) aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 15.11.2013 r. W wyniku zawartego aneksu nastąpiła zmiana charakteru umowy na umowę o wielocelowy limit kredytowy. Łączny limit kredytowy w ramach umowy wynosi 37 mln PLN i może być wykorzystany w PLN, EUR lub USD z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Limit kredytowy może być wykorzystany w postaci kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowej oraz akredytywy dokumentowej. Zgodnie z umową maksymalny okres dostępności limitu kredytowego został określony do dnia 19.09.2022 r. i w ramach tego okresu będzie on odnawiany w cyklach rocznych.

Usługi bankowe określone w umowie o wielocelowy limit kredytowy będą mogły zostać uruchomione po aktualizacji prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu ustanowionych w związku z zawarciem pierwotnych umów kredytowych. Konieczność aktualizacji zabezpieczeń wynika z konsolidacji kredytów dotychczas udzielonych poszczególnym spółkom Grupy Emitenta w związku z dokonanym przejęciem i połączeniem spółek Pioma-Odewnia Sp. z o.o. i Kuźnia "Glinik? Sp. z o.o. z PGO S.A.

Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą w skali roku odsetki według stawki WIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Z tytułu udzielonych w ramach umowy gwarancji Bank będzie pobierał prowizję w wysokości określonej w umowie. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-19 Łukasz Petrus Prezes Zarządu