STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRC: Rejestracja zmian statutu Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym, Czwartek, 19 września 2019 (12:25)

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przeprowadzonego drodze emisji 275.334 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda.


Po rejestracji akcji serii F kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.652.005,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięć złotych)i dzieli się na:


a) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A1 o numerach 000001 do 085000,


b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A2, o numerach od 000001 do 015000,


c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B1 o numerach 000001 do 400000


d) 299.600 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji imiennych zwykłych serii B2 o numerach od 000001 do 299600


e) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 000001 do 200000,


f) 154.938 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 000001 do 154938,


g) 222.133 (dwieście dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 222133,


h) 275.334 ( dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery )akcje na okaziciela serii F o numerach od 000001 do 275334,

o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty) każda akcja.


Jednocześnie z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiła rejestracja zmian Statutu Spółki. Tekst Jednolity zarejestrowanego Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Stachowiak - Prezes Zarządu
Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania