STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INC: Raport półroczny INC Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 19 września 2019 (17:36)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem3 5443 330826785
Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów530531124125
Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów2631586137
Zysk (strata) na działalności operacyjnej331-1 17777-278
Zysk (strata) netto-641-1 919-149-453
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej-1 089-1 439-254-339
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:2 254827526195
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych3 8523 098898731
wydatki na zakup papierów wartościowych1 8892 160441509
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1481 100-35259
Zmiana netto stanu środków pieniężnych1 017488237115
Aktywa razem28 50429 6696 7046 802
Zobowiązania2 9111 493685342
Rezerwy99621823450
Kapitał (fundusz) akcyjny16 68616 6863 9243 826
Kapitał własny23 37626 2775 4986 025
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-3 481-3 704-812-874
Liczba akcji8 343 0998 343 0998 343 0998 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)-0,42-0,44-0,10-0,10
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR)-0,42-0,44-0,10-0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)2,803,150,660,72
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży ogółem1 5461 200361283
Przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów2791346532
Zysk (strata) na sprzedaży usług doradczych i towarów130693016
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-693-1 823-162-430
Zysk (strata) netto-506-1 960-118-462
Przepływy pieniężne netto z dzialałności operacyjnej-804-627-188-148
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, w tym:805778188184
wpływy ze zbycia papierów wartosciowych1 1351 265265298
wydatki na zakup papierów wartościowych32547676112
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-131-17-31-4
Zmiana netto stanu środków pieniężnych-130134-3032
Aktywa razem15 83418 0573 7244 140
Zobowiązania2 022505476116
Rezerwy87432010
Kapitał (fundusz) akcyjny16 68616 6863 9243 826
Kapitał własny13 71417 4983 2254 012
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-3 782-4 419-882-1 042
Liczba akcji8 343 0998 343 0998 343 0998 343 099
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)-0,45-0,53-0,11-0,12
Zysk (strata) rozwodniona na jedną akcję (zł/EUR)-0,45-0,53-0,11-0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)1,642,100,390,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR)0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania