STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Piątek, 20 września 2019 (16:35)


Zarząd Aiton Caldwell S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2019 r. Spółka powzięła informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 113.072,80 zł (sto trzynaście tysięcy siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.130.728 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych) do kwoty 1.243.800,80 zł (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji 1.130.728 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


Po podwyższeniu kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Aiton Caldwell S.A. obecnie wynosi 1.243.800,80 zł (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych osiemdziesiąt groszy i składa się z 12.438.080 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,

2) nie mniej niż 191.820 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B i nie więcej niż 291.820 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B,

3) 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D,

4) 5.100.000 (pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E,

5) 175.460 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F

6) 1.130.728 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii G.

Spółka informowała o podjęciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w raporcie bieżącym EBI nr 14/2019 z dnia 23.07.2019 r.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu