STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach, Poniedziałek, 23 września 2019 (14:03)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza ? Pana Sławomira Jarosza, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5, ust. 3 i ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5), ust. 3 i ust. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa?) niniejszym zawiadamiam ? działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony Beaty Jarosz - o przekroczeniu progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Outdoorzy SA ("Spółka?).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez oboje małżonków w dniu 23 września 2019 r. w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect łącznie 10.750 akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Beata Jarosz i Sławomir Jarosz posiadali łącznie 515.750 akcji Spółki stanowiących 4,91% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 515.750 głosów, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Beata Jarosz i Sławomir Jarosz posiadają łącznie 526.500 akcji Spółki stanowiących 5,014% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do wykonywania 526.500 głosów, co stanowi 5,014% ogólnej liczby głosów.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

515.750 głosów, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów.?


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Łukasz GolonkaCzłonek ZarząduŁukasz Golonka