STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMP: rejestracja zmian statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem akcji, zmiana firmy Spółki, Poniedziałek, 23 września 2019 (14:59)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 23 września 2019 roku na podstawie otrzymanego w tym dniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 września 2019 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 17 września 2019 roku zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą nr 32/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmian Statutu z tym związanych oraz uchwałą nr 33/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie firmy Spółki .

W wyniku zarejestrowania ww. zmian, kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 5.640.000,00 zł do kwoty 4.698.892,20 zł tj. o kwotę 941.107,80 zł. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie 1.568.513 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł tj. o łącznej wartości nominalnej 941.107,80 zł. Liczba głosów z umorzonych akcji odpowiada liczbie umorzonych akcji i wynosi 1.568.513.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.698.892,20 zł i dzieli się na 7.831.487 akcji zwykłych, na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,60 zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 7.831.487.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku ze wskazaną powyżej rejestracją zmian Statutu Spółki oraz wpisem Spółki do rejestru zarządzających ASI o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 14.08.2019 r. zmianie uległa także firma Spółki, która obecnie działa pod firmą Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.

W związku z powyższym, poniżej aktualne brzmienie treści artykułu 1 oraz artykułu 9.1 Statutu Spółki:

"Artykuł 1

Spółka działa pod nazwą IMPERA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu IMPERA CAPITAL ASI S.A. oraz odpowiednika skrótu w językach obcych.?

"9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.698.892,20 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 7.831.487 (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.?

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w związku z § 78 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-23Cezary GregorczukCzłonek Zarządu
2019-09-23Adam WojackiCzłonek Zarządu