STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMP: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz ustalenie przez Radę Nadzorczą zmienionego tekstu jednolitego Statutu., Wtorek, 24 września 2019 (17:59)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Emitent?), informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza nowej kadencji i w nowym składzie podjęła uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Mirosławowi Kryczce, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Piotrowi Stępniewskiemu, oraz Sekretarza Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Cezaremu Górce.

Życiorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej pełniącej jednocześnie funkcję Komitetu Audytu zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. i są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Ponadto Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie upoważnienia udzielonego jej uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 rok. ustaliła tekst jednolity Statutu Emitenta uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 30, 32 oraz 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2019 rok.

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1, pkt 5 w zw. z § 6 pkt. 4 oraz § 10 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Łukasz KręskiPrezes Zarządu
2019-09-24Cezary GregorczukCzłonek Zarządu

Plik do pobrania