STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRS: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących, które zostaną ujęte sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2019 r. , Wtorek, 24 września 2019 (18:09)

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules, stwierdzono konieczność utworzenia następujących odpisów aktualizujących mających wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za I półrocze 2019 r.:

1. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,6 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego;

2. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,3 mln zł, co zostało potwierdzone transakcjami handlowymi, które sfinalizowano po dniu bilansowym;

3. odpis aktualizujący wartość należności handlowych, co do których istnieje uzasadnione ryzyko nieściągalności na kwotę 0,2 mln zł.

Łącznie ujemny wpływ powyższych czynników na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta za I półrocze 2019 r. wyniesie 3,1 mln zł.

Ponadto zidentyfikowano istotne zmniejszenie wartości udziałów Emitenta w spółce zależnej Gastel Hotele Sp. z o.o., na skutek obniżenia wartości aktywów netto spółki zależnej w relacji do wartości jej udziałów w księgach Emitenta oraz istnienia ryzyka, że dysproporcja ta może mieć trwały charakter. Wynikający z powyższego odpis aktualizujący utworzono na wartość 1,4 mln zł. Odpis ten będzie miał wpływ wyłącznie na jednostkowy wynik finansowy Herkules S.A.

W związku z trwającym procesem przeglądu sprawozdania finansowego Herkules S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Herkules przez biegłego rewidenta, Zarząd Emitenta nie wyklucza konieczności dokonania kolejnych odpisów aktualizujących wartość składników bilansowych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-24Mariusz ZawiszaPrezes Zarządu
2019-09-24Tadeusz OrlikProkurent