STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRI: Otrzymanie Decyzji z Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). , Środa, 25 września 2019 (13:27)

Raport bieżący nr 65/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Gino Rossi S.A. ("Spółka?) informuje, że Spółka otrzymała Decyzję z Komisji Nadzoru Finansowego podjętą w dniu 24 września 2019 r. (KNF) w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie wszystkim tj. 50 333 095 zdematerializowanym akcjom Gino Rossi SA formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). KNF określiła termin zaprzestania podlegania przez Spółkę obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na dzień 29 września 2019r.

Spółka niezwłocznie złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wykluczenie akcji Spółki z obrotu giełdowego oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o ustanie uczestnictwa Gino Rossi SA w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wycofanie z depozytu wszystkich tj. 50 333 095 zdematerializowanych akcji Gino Rossi SA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu