STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Raport półroczny DGA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Środa, 25 września 2019 (17:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto z działalności podstawowej2 3564 6155491 089
Zysk / Strata z działalności operacyjnej-337767-79181
Zysk / Strata brutto-5252 427-122572
Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej-4962 162-116510
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej0-150-4
Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy -5192 183-121515
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-732-388-171-92
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-658605-153143
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem-1 390217-32451
Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej-0,461,93-0,110,45
Dane bilansowe z 2019 r. prezentowane są na dzień 30-06-2019 r., natomiast dane bilansowe za 2018 r. prezentowana są na dzień 31-12-2018 r.
Aktywa razem22 56427 5225 3076 400
Zobowiązania razem6 72011 0191 5802 563
Zobowiązania długoterminowe41557298133
Zobowiązania krótkoterminowe6 30510 4471 4832 430
Kapitał własny15 84416 5033 7263 838
Kapitał akcyjny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominujacego15 78916 4713 7133 830
Kapitał akcyjny9 0429 0422 1272 103
Liczba akcji (w sztukach)1 130 2791 130 2791 130 2791 130 279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)**13,9714,573,293,39
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto z działalności podstawowej2 1344 5124981 064
Zysk / Strata z działalności operacyjnej-454527-106124
Zysk / Strata brutto-2452 134-57503
Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej-2091 869-49441
Zysk / Strata z działalności zaniechanej0000
Zysk / Strata netto ogółem-2091 869-49441
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-662-241-154-57
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-160541-37128
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem-822300-19271
Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)*-0,181,65-0,040,39
Dane bilansowe z 2019 r. prezentowane są na dzień 30-06-2019 r., natomiast dane bilansowe za 2018 r. prezentowana są na dzień 31-12-2018 r.
Aktywa razem21 83126 0875 1346 067
Zobowiązania razem6 46810 1101 5212 351
Zobowiązania długoterminowe41557298133
Zobowiązania krótkoterminowe6 0539 5381 4242 218
Kapitał własny15 36315 9773 6133 716
Kapitał akcyjny9 0429 0422 1272 103
Liczba akcji (w sztukach)1 130 2791 130 2791 130 2791 130 279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)**13,5914,143,203,29
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania