STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: OTRZYMANIE PRZEZ SPÓŁKĘ PROTOKOŁU BADANIA KSIĄG W RAMACH POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO PROWADZONEGO PRZEZ NACZELNIKA MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU CELNO - SKARBOWEGO W KRAKOWIE , Środa, 25 września 2019 (19:24)

Raport bieżący nr 32/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Krakchemia SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, że w dniu 25 września 2019 r. otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych Spółki za okres od stycznia do grudnia 2015 r. w ramach kontroli w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r. prowadzonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie. Z protokołu wynika, że w trakcie postępowania kontrolnego księgi rachunkowe oraz ewidencje zakupów i sprzedaży prowadzone dla celów podatku od towarów i usług za miesiące: od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r., uznane zostały za nierzetelne. Treść protokołu nie określa kwoty potencjalnej zaległości podatkowej. Protokół wymienia faktury zakupowe Spółki, z których podatek naliczony wynosił ok. 11 051 tys. PLN, a także faktury sprzedażowe Spółki o wartości netto 43 484 tys. PLN objęte stawką 0% VAT w związku z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Faktury wymienione w protokole obejmują transakcje związane z obrotem granulatem tworzyw sztucznych z kilkoma kontrahentami Spółki. Według ustaleń protokołu transakcje gospodarcze dokumentowane fakturami oraz dokumentami transportowymi wystawianymi przez poszczególnych uczestników obrotu nie prowadziły do rzeczywistego osiągnięcia celu gospodarczego, stanowiącego ratio funkcjonowania poszczególnych uczestników obrotu. Podstawa zakwestionowania ksiąg związana jest z nierzetelnością kontrahentów. Protokół jest dokumentem, który nie rozstrzyga i nie kończy postępowania, które jest nadal w toku a zarówno organ prowadzący postępowanie jak i Spółka aktywnie w nim uczestniczą nadal gromadząc materiał dowodowy. Protokół nie określa występowania po stronie Spółki zaległości podatkowych. W ocenie Spółki zakwestionowanie rzetelności ksiąg podatkowych jest nie tylko przedwczesne, ale także całkowicie nieuzasadnione. W szczególności Spółka posiadała i stosowała w praktyce procedury weryfikacji kontrahentów, co w jej ocenie wyklucza możliwość przypisania Spółce braku należytej staranności przy przeprowadzaniu transakcji. W związku z tym Spółka złoży w ustawowym terminie 14 dni zastrzeżenia do protokołu oraz podejmie niezbędne działania prawne dla wykazania braku podstaw do przyjęcia niekorzystnych dla Spółki ustaleń, w szczególności złoży wnioski dowodowe. Spółka podaje informację do publicznej wiadomości, ponieważ protokół stanowi jeden z istotnych etapów postępowania kontrolnego, którego ostateczny wynik może mieć istotne znaczenie dla wartości odzwierciedlonych w księgach rachunkowych Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25Łukasz AdachWiceprezes Zarządu
2019-09-25Dorota Widz-SzwarcProkurent