STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRM: Raport półroczny PROCHEM SA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Czwartek, 26 września 2019 (08:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży98044502472286511852
Zysk brutto ze sprzedaży801432641869770
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1771-1024413-242
Zysk (strata) do opodatkowania2922-1592681-376
Zysk (strata) netto z tego przypisany:2580-1602602-378
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej2563-1453598-343
Udziałom niekontrolującym17-1494-35
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,87-0,370,20-0,09
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Srodki pieniężna netto z działalności operacyjnej1906-3645444-860
Srodki pieniężna netto z działalności inwestycyjnej-446-431-104-102
Srodki pieniężna netto z działalności finansowej550-22882128-5397
Przepływy pieniężna netto , razem2010-26958469-6359
STAN NA DZIEŃ30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Suma Aktywów1902431497784474234832
Atywa trwałe, razem106583867852506720183
Aktywa obrotowe, razem79221629931863114650
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej86440839402032919521
Udziały niekontrolujące6482647015241505
Kapitał własny, ogółem92922904102185421026
Zobowiązania długoterminowe, razem28985840468171954
Zobowiązania krótkoterminowe, razem68336509641607111852
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej29,4528,606,936,65
Srednia liczba akcji (w szt)2935000293500029350002935000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
Jednostkowy rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży7939129876185157047
Zysk brutto ze sprzedaży480612221121288
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1331-539310-127
Zysk do opodatkowania1152784269185
Zysk netto825785192185
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR)0,280,200,070,05
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej1999-2423466-572
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-302875-70206
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej158-1653037-3899
Przepływy pieniężna netto, razem1855-18078433-4264
STAN NA DZIEŃ30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Suma Aktywów121693910532862021175
Aktywa trwałe, razem65783552341547112845
Aktywa obrotowe, razem5591035819131498330
Kapitał własny, ogółem4364742822102659959
Zobowiązania długoterminowe, razem217811263151232937
Zobowiązania krótkoterminowe, razem5626535600132338279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)14,8714,593,503,39
Srednia ważona liczba akcji (w szt)2935000293500029350002935000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania