STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL: Uzgodnienie harmonogramu scalenia akcji Spółki , Czwartek, 26 września 2019 (16:51)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka?, "Emitent?) informuje, że działając na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały, w dniu 26 września 2019 r. Spółka uzgodniła z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. harmonogram scalenia akcji Spółki.

Uzgodniony harmonogram scalania wygląda następująco:

1. Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami na Giełdzie w okresie od dnia R-3 do dnia R+5 (włącznie) (do R ? 10): do 4.10.2019 r.

2. Uchwała Zarządu GPW dot. zawieszenia obrotu akcjami Emitenta (do R ? 8): do 8.10.2019 r.

3. Złożenie przez Zarząd Spółki dokumentów do KDPW dotyczących przeprowadzenia operacji scalenia akcji (nie później niż w dniu R ? 7): do 9.10.2019 r.

4. Zawieszenie obrotu akcjami (od R - 3 do R + 5 włącznie) od 15.10.2019r. do 25.10.2019 r.

5. Dzień Referencyjny (R): 18.10.2019 r.

6. Informacja KDPW do Emitenta o łącznej liczbie niedoborów scaleniowych (R + 3): 23.10.2019 r.

7. Emitent składa do KDPW Aneks do listu księgowego potwierdzający liczbę praw akcyjnych na pokrycie niedoborów (R + 4): 24.10.2019 r.

8. Dzień scalenia akcji w KDPW (nie wcześniej niż w dniu R +5): 25.10.2019 r.

9. Wznowienie obrotu po scaleniu (R +6): 28.10.2019 r.

W związku z powyższym Zarząd Spółki ustala Dzień Referencyjny, w którym nastąpi ustalenie stanu posiadania akcji podlegających scaleniu w stosunku 10:1, na 18 października 2019 r.

Zarząd Spółki zwraca się do wszystkich akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie przez nich swojego stanu posiadania akcji Spółki do Dnia Referencyjnego w taki sposób, aby posiadana liczba akcji stanowiła jedno - lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-26Stanisław BogackiPrezes Zarządu