STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEG: Raport półroczny 2019 MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA , Piątek, 27 września (08:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 56123 2375 2605 481
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 8483 192431753
Zysk (strata) brutto1 7803 164415746
Zysk (strata) netto1 4392 332335550
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 8392 188895516
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 753-2 193-1 108-517
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 1119525922
Przepływy pieniężne netto, razem197914621
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)28 66519 9656 7424 577
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)23 07317 8835 4264 100
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 7114 4466381 019
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15 5128 7203 6481 999
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)16 87114 4873 9683 321
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)540540127124
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,530,860,120,20
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,530,860,120,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6,255,371,471,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6,255,371,471,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania