STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GOB: Gobarto S.A. ? zmiana formy publikacji raportu półrocznego, Piątek, 27 września 2019 (08:42)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W oparciu o § 80 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku), dalej jako Rozporządzenie, Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Emitentem, nawiązując do Raportów bieżących nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku oraz 17/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku, informuje o odstąpieniu od zamiaru przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku w formie jednolitego dokumentu, zawierającego informacje wymienione w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Wobec powyższego, zgodnie z § 60 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, Emitent publikował będzie dwa odrębne raporty, tj.:

- jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019, oraz

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019.

Zmiana formy publikacji raportu półrocznego jest konsekwencją stosowania przez Emitenta polskich standardów rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, w tym formy przewidzianej w ustawie o rachunkowości tj. struktury logicznej i formatu zgodnego ze schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, również w przypadku śródrocznego sprawozdania finansowego, co znalazło wyraz w stanowisku Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów z dnia 13 września 2019 roku.

W pozostałym zakresie harmonogram publikacji nie ulega zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27Marcin Śliwińskiprezes zarządu
2019-09-27Rafał Oleszakwiceprezes zarządu