STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNI: Aktualizacja informacji nt. zawarcia warunkowej umowy na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna. , Piątek, 27 września 2019 (15:03)

Raport bieżący nr 46/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 36/2019 w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) z RDM Management Konstancin I sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na realizację galerii handlowej w Konstancinie Jeziorna, Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2019 r. podpisał aneks do Umowy (Aneks), mocą którego Strony zmodyfikowały treść warunku wejścia Umowy w życie.

Zgodnie z treścią Aneksu, Umowa wchodzi w życie z dniem przekazania Emitentowi przez Zamawiającego oświadczenia banku finansującego Zamawiającego o spełnieniu warunków uruchomienia kredytu udzielanego na realizację Inwestycji wraz z dokumentem Term Sheet w zakresie przyznanego kredytu (Warunek), co powinno nastąpić do dnia 30 marca 2020 r., przy czym Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy spełnienie Warunku nastąpi po dniu 31 grudnia 2019 r. warunki handlowe Umowy, w tym w szczególności wynagrodzenie Emitenta, będą renegocjowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej.

Brak zawarcia umowy kredytowej przez Zamawiającego w terminie kolejnych 30 dni po dniu spełnienia Warunku uprawnia Emitenta do odstąpienia od umowy lub wstrzymania realizacji prac do czasu podpisania umowy kredytu.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-27Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki