STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CDA: Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Piątek, 27 września 2019 (15:25)

Zarząd CDA S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że z dniem 18 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r. Spółki dokonał zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł oraz zmiany statutu Spółki, polegającej na dodaniu pkt §6a o następującej treści:


?§ 6a

1. Na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 28 czerwca 2019 r., kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,

b) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,

c) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D3,

d) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D4,

e) nie więcej niż 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii D1, D2, D3, D4 i E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A1, A2, A3, A4 i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r.?


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu