STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENP: Raport półroczny 2019 ENERGOAPARATURA SA , Poniedziałek, 30 września 2019 (08:24)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 84118 9684 6274 474
Zysk (strata) z działalności operacyjnej60926914263
Zysk (strata) brutto55913913033
Zysk (strata) netto360938422
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej658-5 828153-1 375
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-999367-23387
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-137-82-32-19
Przepływy pieniężne netto, razem-479-5 543-112-1 307
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)28 47328 0176 6966 424
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)9 0289 3392 1232 141
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)17842
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0115 6451 4141 294
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 44618 6784 5734 282
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 9353 994925916
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 676 72219 969 43419 676 72219 969 434
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,090,050,020,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,990,940,230,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)0,990,940,230,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,030,01
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania