STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIS: Raport półroczny BALTIC BRIDGE SA Raport półroczny P , Poniedziałek, 30 września 2019 (18:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody ze sprzedaży0000
Koszty działalności operacyjnej(143)(153)(33)(36)
Zysk (strata) na sprzedaży(143)(153)(33)(36)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(143)(3 600)(33)(849)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(427)(1 562)(100)(368)
Zysk (strata) netto (427)(1 562)(100)(368)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0802
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0(6)0(1)
30.06.2019 r. 31.12.2018 r. 30.06.2019 r. 31.12.2018 r.
Aktywa trwałe7141 022168238
Aktywa obrotowe6 1466 5341 4451 520
Pożyczki udzielone długoterminowe0000
Pożyczki udzielone krótkoterminowe0000
Należności długoterminowe0000
Należności krótkoterminowe6 0986 4821 4341 507
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne41411010
Kapitał własny 2 7983 247658755
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe0000
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe4 0624 3099551 002
Rezerwy długoterminowe0000
Rezerwy krótkoterminowe3 5843 871843900
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł0,130,150,030,03
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)(0,02)(8,39)(0,00)(1,97)
Liczba akcji na dzień bilansowy21 912 76421 912 76421 912 76421 912 764
Średnia ważona liczba akcji21 912 76421 912 76421 912 76421 912 764
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania