STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: Raport półroczny LIBET SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Poniedziałek, 30 września 2019 (18:54)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /półrocze / 2019półrocze /
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 938 80 069 19 342 18 886
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 423 4 596 4 996 1 084
Zysk (strata) brutto 16 933 543 3 949 128
Zysk (strata) netto 17 862 260 4 166 61
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 3 851 -2 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 048 -2 614 7 707 -617
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-32 874 -1 655 -7 667 -390
Przepływy pieniężne netto, razem 167 -418 39 -99
Liczba akcji 50 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,36 0,01 0,08 0,00
Aktywa razem 344 241 297 823 80 960 69 261
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 201 966 173 600 47 499 40 372
Zobowiązania długoterminowe 50 537 16 711 11 885 3 886
Zobowiązania krótkoterminowe 151 429 156 889 35 614 36 486
Kapitał własny 142 274 124 222 33 460 28 889
Kapitał zakładowy 500 500 118 116
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania