STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4FM: Raport półroczny 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Poniedziałek, 30 września 2019 (19:03)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży26 797,5926 443,796 249,446 237,48
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 671,765 737,47-389,871 353,34
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 868,915 376,03-435,851 268,08
Zysk (strata) netto-2 082,574 736,45-485,671 117,22
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego-1 284,474 462,96-299,551 052,71
Średnioważona liczba akcji 4 157 7994 069 9514 157 7994 069 951
Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom 4fun Media S.A. (w zł/EUR)-0,311,10-0,070,26
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej3 909,035 601,97911,621 321,38
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-5 515,61-2 037,38-1 286,29-480,57
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-1 382,49-2 582,24-322,41-609,09
Przepływy pieniężne netto razem-2 989,08982,35-697,08231,71
Aktywa trwałe55 102,0838 463,7712 959,108 945,06
Aktywa obrotowe17 966,8425 742,264 225,505 986,57
Aktywa razem73 068,9264 206,0317 184,6014 931,63
Zobowiązania razem33 078,2121 266,717 779,454 945,75
Zobowiązania długoterminowe13 416,233 416,173 155,27794,46
Zobowiązania krótkoterminowe19 661,9817 850,554 624,174 151,29
Kapitały własne39 990,7142 939,329 405,159 985,89
Kapitał akcyjny4 238,964 238,96996,93985,81
Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR)9,6210,552,262,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania