STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HMI: Raport półroczny HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Poniedziałek, 30 września 2019 (19:12)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019rok 2018półrocze / 2019rok 2018
Aktywa trwałe30 84229 4657 2546 582
Zapasy89 82059 45721 12413 827
Należności krótkoterminowe10 4439 5082 4562 211
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne10 4206 0972 4511 418
Kapitał własny21 42425 7865 0385 997
Zobowiązania długoterminowe31 76151 8717 47012 063
Zobowiązania krótkoterminowe88 57727 11320 8326 305
Przychody netto ze sprzedaży16 89619 0143 7584 485
Zysk przed opodatkowaniem-4 8311 322-1 127312
Zysk netto-3 7511 013-875239
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania