STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HLD: Raport półroczny HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr , Poniedziałek, 30 września 2019 (23:51)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży56 49653 15813 17512 539
Zysk/strata z działalnosci operacyjnej-4751 659-111391
zysk /strata przed opodatkowaniem-2 296410-53597
rodki pieniężne netto z działalnosci operacyjnej6 5957 9131 5381 866
przepływy srodków pieniężnych z działalnosci inwestycyjnej-5 136-6 789-1 198-1 601
przepływy srodków pieniężnych z działalności finansowej1 044-2 393243-564
aktywa razem244 418233 32557 48354 262
kapitał własny jednostki125 815118 62029 59027 586
kapitał podstawowy60 16450 16414 15011 666
zyst/ strata na jedną akcję-0,0553-0,0039-0,0129-0,0009
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania