STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW: Zmiana treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 1 października 2019 r. , Wtorek, 1 października 2019 (10:06)

Raport bieżący nr 23/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2019 z dnia 4 września 2019 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka?, "GPW?) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki ? Skarbu Państwa wniosek zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o zmianę treści projektu uchwały dotyczący sprawy objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez Zarząd GPW S.A. na dzień 1 października 2019 r.

Uzasadnienie akcjonariusza:

Po dokonanej analizie przedłożonego przez Zarząd Giełdy projektu Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ? Skarb Państwa przedstawia nowy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W stosunku do propozycji Zarządu Giełdy niniejszy projekt Regulaminu zawiera następujący zmiany:

? w § 1 ust. 1 uzupełniono zakres przedmiotowy Regulaminu o sprawy związane z jego zwołaniem (zmiana redakcyjna, konsekwencja § 2 Regulaminu);

? uwzględniając definicję Regulaminu zawartą w § 1 ust. 2 lit. e) dokonano zmiany w całym tekście Regulaminu poprzez usunięcie słowa "niniejszy? (zmiana redakcyjna);

? w § 2 usunięto ustępy od 3 do 7 dot. odwołania i zmiany terminu Walnego Zgromadzenia

z uwagi na wątpliwości prawne związane z możliwością odwołania i zmiany terminu Walnego Zgromadzenia. Ustawą z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) ustawodawca w przepisach dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uregulował wprost uprawnienie do odwołania zgromadzenia wspólników. Jednocześnie ustawodawca nie przewidział w Kodeksie spółek handlowych (Ksh) odpowiednich regulacji prawnych w stosunku do spółki akcyjnej. Dodatkowo kwestie te, z uwagi na zakres upoważnienia statutowego, nie powinny być przedmiotem Regulaminu;

? w § 3 ustępy od 1 do 4 zostały przeniesione do § 4 (zmiana redakcyjna);

? w § 4 w ustępie dotyczącym formy pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu usunięto formę kwalifikowaną pełnomocnictwa dostosowując brzmienie Regulaminu do przepisów Ksh;

? w § 13 ust. 1 usunięto maksymalny czas trwania przerwy porządkowej zarządzanej samodzielnie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ze względu na uelastycznienie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego WZ;

? w § 19 usunięto ust. 2 jako konsekwencja przedmiotowej treści uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia Regulaminu WZ (usunięty ustęp odnosił się do wprowadzanych zmian w Regulaminie).

Projekt uchwały i uzasadnienie do niej stanowi załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Jacek FotekWiceprezes Zarządu
2019-10-01Izabela OlszewskaCzłonek Zarządu

Plik do pobrania