STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk, Wtorek, 1 października 2019 (11:05)

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.11. Rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 23/2019 z dnia 1 października 2019 r. dotyczącego otrzymania od akcjonariusza Spółki ? Skarbu Państwa wniosku zgłoszony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o zmianę treści projektu uchwały dotyczącego sprawy objętej punktem 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołanego przez Zarząd GPW S.A. na dzień 1 października 2019 r., Spółka informuje, że ze względu na zbyt krótki czas pomiędzy zgłoszeniem projektu uchwały, a terminem NWZ, Rada Nadzorcza nie rozpatrzyła i w efekcie nie zaopiniowała zgłoszonego projektu uchwały.
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Fotek - Wiceprezes Zarządu
Dariusz Kułakowski - Członek Zarządu