STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE: Zawarcie umowy dotyczącej gwarancji kontraktowej., Wtorek, 1 października 2019 (15:30)

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 1 października 2019 r. podpisana została obustronnie pomiędzy Spółką a ZK ?LEV INS? AD z siedzibą w Sofii (Kontrahent) umowa (Umowa), na podstawie której Kontrahent wystawia gwarancję należytego wykonania i naprawy wad i usterek (Gwarancja) w celu zabezpieczenia realizacji przez Spółkę kolejowego kontraktu budowlanego realizowanego w obszarze LOT D, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2019 (Kontrakt). Przedmiotowa Gwarancja jest wystawiana poza udostępnionymi Spółce przez inne podmioty limitami gwarancyjnymi.

Wysokość Gwarancji opiewa na 31,6 mln zł w zakresie roszczeń z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu oraz ok. 18,5 mln zł w zakresie roszczeń z tyt. rękojmi za wady.

Zabezpieczenie Umowy stanowi dobrowolne poddanie się przez Spółkę egzekucji (777 k.p.c.) do wysokości kwot obowiązywania Gwarancji.

Gwarancja spełnia wymogi określone w Kontrakcie, w tym warunki dotyczące długości obowiązywania Gwarancji. Warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Spółka informuje, że poza ww. Umową na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego współpracuje z Kontrahentem w zakresie udostępnienia produktów finansowych (gwarancje) o wartości 10 mln zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Wiesław NowakPrezes Zarządu