STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNI: Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie , Wtorek, 1 października 2019 (18:09)

Raport bieżący nr 47/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 października 2019 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Puławskiej w Warszawie (Umowa).

Zamawiającym jest Matexi Polska I sp. z o.o. Puławska Investment sp. k. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. W budynku o wysokości 17 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 180 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe oraz 86 stanowisk parkingowych w garażu podziemnym (Inwestycja).

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie Inwestycji wynosi ok. 42,0 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Rozpoczęcie realizacji Inwestycji nastąpi w IV kwartale 2019 r., a zakończenie w III kwartale 2021 r.

Umowa zastrzega obowiązek zapłaty przez Emitenta na rzecz Zamawiającego kar umownych wyrażonych kwotowo lub procentowo m.in. za opóźnienie w realizacji przedmiotu Umowy lub w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, przy czym łączna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% Wynagrodzenia netto. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki