STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL: Nabycie akcji własnych, Czwartek, 3 października 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym 3 października 2019 r. Spółka nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 10 000 akcji własnych (kod ISIN PLSLRCP00021) o wartości nominalnej 1,00 zł przed scaleniem, stanowiących 0,0333% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,0333 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 0,63 zł. Po dokonaniu tego nabycia Spółka posiada łącznie 10 000 akcji własnych, stanowiących 0,0333% kapitału zakładowego Spółki i dających 0,0333% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nabycie akcji własnych nastąpiło za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, w ramach zawartej Umowy obsługi skupu akcji własnych.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie ogłoszonego w dniu 1 października 2019 r. Programu skupu Akcji Własnych wynikającego z upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały.

Nabyte przez Spółkę akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone:

a) w celu pokrycia niedoborów scaleniowych,

b) w celu umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych przeprowadzonych w dniu dzisiejszym zawarte są w załączeniu.

Podstawa prawna:

Art. 2 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-03Stanisław Bogacki Prezes Zarządu

Plik do pobrania