STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MDG: Otrzymanie od akcjonariusza zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej , Piątek, 4 października 2019 (13:42)

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Medicalgorithmics S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 4 października 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. ("PTE PZU?) występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień? ("OFE PZU?) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. poz. 623 z 2019 roku).

PTE PZU zawiadamia, że w wyniku zawarcia w dniu 30 września 2019 roku transakcji kupna 7 500 (siedmiu tysięcy pięciuset) akcji Spółki na GPW w Warszawie, po jej rozliczeniu w dniu 2 października 2019 roku, OFE PZU zwiększył dotychczas posiadany udział wynoszący ponad 10% ogólnej liczby głosów w o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 436 861 akcji Spółki, co stanowiło 12,11% jej kapitału zakładowego oraz 436 861 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 12,11% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Po zawarciu transakcji OFE PZU posiada 444 361 akcji Spółki, co stanowi 12,32% jej kapitału zakładowego oraz 444 361 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 12,32% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

OFE PZU poinformowało, że:

?nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,

?nie zachodzi sytuacja wskazana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,

?nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ww. ustawy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Maksymilian Sztandera Członek Zarządu ds. Finansowych

Plik do pobrania