STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EEX: Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A., Piątek, 4 października 2019 (14:33)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W dniu 4.10.2019 r. Zarząd EKO Export podpisał z bankiem ING Bank Śląski S.A. finansującym działalność spółki dwa Aneksy do zawartych umów kredytowych wydłużający terminy ich spłaty oraz uzyskanie przez Spółkę dodatkowego sublimitu w ramach linii wieloproduktowej w wysokości 3 500 000 zł, który zostanie przeznaczony na zakup surowca. Podwyższono również limit kredytowy do wysokości 5 000 000 zł w ramach Finansowania dostawców.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zapisy z umów.

Bank przyznał Eko Export S.A. odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej z wykorzystaniem do kwoty 2 989 900 EUR, na który składają się:

a) kredyt obrotowy w rachunkach kredytowych o charakterze nieodnawialnym:

? Sublimit kredytowy w wysokości 1 284 900 EUR

? Sublimit kredytowy w wysokości 3 500 000 zł

b) kredyt obrotowy w rachunkach bankowych

? Sublimit kredytowy w wysokości 1 000 000 zł

? Sublimit kredytowy w wysokości 500 000 EUR

c) gwarancji bankowych:

? Sublimit kredytowy w wysokości 500 000 zł.

Kredyty obrotowe w Rachunku kredytowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez bank w oparciu o stawkę WIBOR odpowiednio dla kredytów w złotych dla terminów 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 1,8 pp w stosunku rocznym oraz EURIBOR odpowiednio dla kredytów dewizowych w euro dla terminów 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 1,8 pp w stosunku rocznym. Okres naliczania odsetek trwa 1 miesiąc kalendarzowy.

Spółka uzyska wydłużenie terminów płatności powyższych zobowiązań kredytowych do dnia 14.10.2020 r.

Bank przyznał również Emitentowi kredyt odnawialny, obrotowy w formie linii odnawialnej w wysokości 3 077 400 EUR na okres do dnia 22.10.2024r., który jest przeznaczony wyłącznie na spłatę wymagalnego zadłużenia Klienta wobec Banku z tytułu Kredytów Obrotowych w Rachunku Bankowym, wykorzystania Kredytów Obrotowych w Rachunku Kredytowym z wyłączeniem udzielonego na podstawie Dyspozycji Udostępnienia/Udostępnienia i Uruchomienia Kredytu, wraz z naliczonymi odsetkami, opłatami i prowizjami, na spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Klienta wobec Banku z tytułu Umów Zlecenia udostępnionych w ramach Limitu Kredytowego Umowy Wieloproduktowej oraz związanych z nimi opłat i prowizji, na spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Klienta wobec Banku z tytułu opłat i prowizji związanych z Umową Wieloproduktową oraz na utworzenie kaucji.

Kredyt Odnawialny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i stałej marży banku, która wynosi 1,8 pp w stosunku rocznym.

Na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Kredytu Odnawialnego oraz Kredytów Obrotowych w Rachunku Bankowym i Kredytów Obrotowych w Rachunku Kredytowym i Innych Usług wraz z narosłymi od w/w wierzytelności odsetkami składać się będą:

a) hipoteka umowna do kwoty 4 650 000,00 EUR na nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej, będącej własnością Eko Export S.A.

b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a);

c) zastawów rejestrowych na maszynach będących własnością Klienta, zlokalizowanych w Bielsku-Białej, ul. Strażacka 81

d) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. c);

e) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Eko Export S.A., w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 4.616.100,00 EUR;

f) poręczenia cywilnego Pana Zbigniewa Bokun do kwoty 2.000.000,00 zł;

g) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Pana Zbigniewa Bokun, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 2.000.000,00 zł;

h) zastawu cywilnego i rejestrowego na 96.045 sztukach akcji zdematerializowanych na okaziciela, należących do Pana Zbigniewa Bokun;

i) zastawu cywilnego i rejestrowego na 268.077 sztuk akcji zdematerializowanych na okaziciela, należących do Pani Agnieszki Bokun;

j) zastawu rejestrowego i finansowego na 215.522 sztuk akcji zdematerializowanych na okaziciela, należących do DAZI INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

k) hipoteki umownej do kwoty 5 500 000,00 zł na nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 81, będącej własnością B&B VENTURES SP. z o.o. Spółka komandytowa (własność Akcjonariuszy Założycieli);

l) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. k);

m) oświadczenia o poddaniu się egzekucji B&B VENTURES SP. z o.o. Spółka komandytowa, w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 5.500.000,00 zł.

Na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym udzielonego na podstawie Dyspozycji Udostępnienia/Udostępnienia i Uruchomienia Kredytu - dla którego/-ej Umowa Wieloproduktowa stanowi Umowę Ramową wraz z narosłymi od w/w wierzytelności odsetkami składać się będą:

a) Gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie 2.100.000,00 PLN stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 01.01.2022r. Ustanowienie zabezpieczenia nastąpi przed uruchomieniem kredytu. Dyspozycja Udostępnienia jest wystawiana na pełną kwotę kredytu.

Emitent podpisał również aneks do Umowy dyskontowej ? umowy wykupu wierzytelności odwrotnej ("Finansowanie Dostawców, "ALEO?), który przedłuża limit kredytowy w wysokości 5 000 000 zł do dnia 29.10.2020r. Limit ten jest odnawialny w walucie PLN lub EUR. W ramach Umowy spłacane będą również wierzytelności Eko Sphere KZ wobec Eko Export S.A. (dostawa suchej mikrosfery). Ustalono następujące rodzaje Zabezpieczeń realizacji umowy:

a) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

b) Poręczenie cywilne udzielone przez Pana Zbigniewa Bokuna, z ograniczeniem do kwoty 2.000.000,00 zł.

c) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pana Zbigniewa Bokuna, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 2.000.000,00 zł ;

d) Zastaw rejestrowy i cywilny na 96.045 sztukach akcji zdematerializowanych na okaziciela, należących do Pana Zbigniewa Bokuna, wyemitowanych przez Klienta;

e) Zastaw rejestrowy i cywilny na 268.077 sztukach akcji zdematerializowanych na okaziciela, należących do Pani Agnieszki Bokun, wyemitowanych przez Klienta;

f) Zastaw rejestrowy i finansowy na 215.522 sztukach akcji zdematerializowanych na okaziciela, należących do DAZI INVESTMENT Sp. z o.o., wyemitowanych przez Klienta;

g) Hipoteka umowna do kwoty 5.500.000,00 zł, na nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Strażackiej 81, stanowiącej własność B&B VENTURES Sp. z o.o. Sp. K.;

h) Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. g;

i) Oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego złożone przez osobę ustanawiającą Zabezpieczenie, o którym mowa w lit. g.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-04Jacek DziedzicPrezes Zarządu